Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

nedeľa 3. augusta 2014

JUŽNÁ CESTA - Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia, konanie dňa 14.8.2014

V apríli viacero občianskych združení zorganizovalo petíciu "Za lepšiu Marianku", kde jedným z bodov bolo aj bezpečné riešenie Južnej cesty.
Nedostali sme žiadnu oficálnu odpoveď na petíciu v lehote 30 pracovných dní od odovzdania petície podľa Zákona o petičnom práve č 85/1990 Z.z.
Citácia §5 odst.7: Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť
petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 5 osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.
Starosta sa vyjadril len svojim komentárom k viacerým petíciám v Marianke na webovej stránke obce.  Petičný výbor resp. jeho zástupca nedostal od starostu v lehote 30 pracovných dní ani odpoveď ani informáciu o predĺžení lehoty na odpoveď na petíciu. Takéto rešpektovanie zákona zo strany starostu.
Svojím spôsobom je starostovým vyjadrením aj to, že organizátorom petícií znepríjemňuje život prostredníctvom stavebného úradu, ktorý jednoducho určitým nepohodlným osobám nevydáva žiadne kolaudačné, stavebné povolenia, resp prostredníctvom nástoja ako je priestupok tu pranieruje organizátorov petície.
Pred časom uzávierky sme zaslali článok do Mariatálu. Tento nebol publikovaný. Článok ste však dostali alternatívnou cestou letákom "Marianka Nahlas" priamo do Vašich poštových schránok v prílohe.
Starosta obce JUDR. Radovan Jurika nereagoval na návrh pracovného stretnutia s petičným výborom, a oficiálnym listom - viď príloha zamietol rad radom všetky body petície ako neopostatnené.
V súčasnosti Stavebný úrad Marianka zahájil konania o Dodatočnom stavebnom povolení Južnej cesty, ktorá bola a je postavená na čierno - bez stavebného povolenia (mohli by ste si aj Vy dovoliť takto stavať?) ako aj oznámenia o Kolaudačnom konaní, zvolaného na 14.8.2014.
Na námietky vznesené po tomto termíne stavebný úrad nebude brať ohľad.

V Marianke sa však aj na námietky vznesené včas k tejto stavbe neprihliada :-(
To všetko v stave, keď na Južnej ceste nie sú zrealizované žiadne retardére, dochádza ku kolíziám s autami, keďže málokto dodržiava predpísanú max. rýchlosť 30km/h.
Dažďové vpuste sú v podstate len makety, ktoré žiadnu vodu neodvádzaju, keďže nie je položená ďažďová kanalizácia pod cestou.
Pokiaľ sa Vás Južná cesta dotýka, máte poslednú šancu vzniesť námietky.

Ako vyzerá pýcha Marianky dnes ?
IMG 5506
Maketa vpuste ďažďovej vody
IMG 5507
Nánosy po zaplavení cesty po každom daždi
IMG 5510
Každodenné zaplavovanie brány
A zabudli sme ešte na pamätnú tabuľku, ktorá nesmie chýbať na žiadnej stavbe :-)

Hľadajte kdeže je umiestnená. Kto hľadá, ten ju nájde :-)

Dajte vedieť ostatným priateľom a známym svoj nesprostredkovaný názor na dianie v Marianke na tomto blogu:
http://marianka1.blogspot.sk/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára