Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 16. februára 2015

AKO TO VIDÍM JA "OZ dňa 4.2.2015" - správoplatnenie uznesení

Dnes tak trošku z pohľadu na podpísanie resp. nepodpísanie prijatých uznesení starostom obce. Pri nepodpísaní uznesenia sa jedná o jeho pozastavenie.

Niektoré uznesenia neboli na OZ 4.2.2015 prijaté poslancami, niektoré boli prijaté, ale nepodpísané starostom. Ich prehľad máte na adrese:
Uznesenia OZ 4.2.2015 (sem kliknite)

Tu je ich sumár:
 • plán investičnej činnosti obce na rok 2015 - schválené, podpísané starostom
 • pôžička pre PMP 40.320€  -neschválené
 • výmena člena rady škôlky za obec - neschválené
 • obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce - neschválené
 • štatúty komisií pro OZ - schválené, podpísané starostom
 • voľba členom komisíí pri OZ - schválené, podpísané starostom
 • návrh harmonogramu konania riadnych zasadnutí OZ - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • vstup do ZMOS - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • zobratie na vedomie OZ etického kódexu volených predstaviteľov obce - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • odporúčanie starostovi zverejňovať skeny faktúr v celom rozsahu - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • odporúčanie starostovi pri postupe schvaľovania objednávok a faktúr - neschválené poslancami
 • schválenie prístupu do systému www.isamosprava.sk - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • schválenie zriadenia elektronickej úradnej tabule - schválené poslancami, pozastavené starostom
 • odporúčanie starostovi aktualizovať pasportizáciu ulíc a IS - schválené poslancami, podpísané starostom
 • poverenie komisie kontroly a verejného záujmu vykonať kontrolu faktúr AK Jurika&Keltoš, poverenie starostu vypracovať zoznam otvorených sporov a konaní -schválené poslancami, podpísané starostom
 • schválenie zverejňovania zvukového záznamu z OZ - schválené poslancami, pozastavené starostom
Starosta Jurika chce ukazovať svoju moc, že tu on vládne a on rozhoduje o tom, čo tu bude aplikované a čo nie. Na OZ silne argumentoval, že ja mojimi návrhmi začínam rozhadzovať peniaze obce. Nechce pripustiť, že by tu niekto iný začal kontrolovať hospodárenie a rozpočet obce. To, čo vôbec nerobili poslanci OZ minulé volebné obdobie a prečo si s rozpočtom a všeobecne v tejto obci robil starosta, čo si zaumienil.

Podľa zákona 369/1990 O obecnom zriadení a podľa §13 odst. 6:
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. (pozn.: do 10 dní od schválenia uznesenia OZ).

Napríklad OZ zobralo na vedomie návrh etického kódexu volených predstaviteľov obce. Tento kódex nikoho k ničomu nezaväzuje. Starosta toto vzatie na vedomie nepodpísal, neviem z akého dôvodu, nakoľko to je len, že OZ zobralo na vedomie. To chce starosta svojím rozhodnutím pozastaviť toto uznesenie povedať, že on rozhodne o tom, čo zoberie na vedomie nadpolovičná väčšina poslancov OZ? Ozaj čudné rozhodnutie. A už len maličkosť. Nevidím vôbec súvislosť s paragrafom vyššie citovaného zákona. Odporuje toto zákonu, alebo je to zjavne nevýhodné pre obec?

Mne ide starosta a jemu naklonení poslanci (najmä Porges a Hollý) vyčítať, že idem rozhadzovať peniaze za vstup do systému isamosprava.sk. Vstup, ktorý stojí 229€/rok t.j. stojí to menej ako 20€/mesiac. Čiže žiadne veľké peniaze.

Je tu ale malá maličkosť. Hneď po dni OZ, teda 5.2.2015 sa na webe marianka.samospravaonline.sk, kde sú zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry, sa objavila Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Dodanie a osadenie fit prvkov v obci Marianka" v hodnote 10.968,-€. Toto teda rozhadzovanie obecných peňazí vôbec nie je....
Akonáhle starostovi prešiel plán investičnej činnosti na rok 2015, podotýkam, že plán, aj ten musí mať určitý postup, starosta zverejnil túto Zmluvu.

Pán starosta by si mal uvedomiť, že nezastupuje  väčšinu obyvateľov Marianky, lebo víťazstvo vo voľbách o 8 hlasov vôbec neznamená väčšinu obyvateľov. Hovorí sa tomu Pyrrhovo víťazstvo.


Myšlienka na záver:
Pri schválení uvedených uznesení mohol starosta deklarovať svoj záujem o spoluprácu a akceptáciu iných názorov, ako jeho vlastných. Mohol dať signál, že kvituje, teší sa a podporuje proaktivitu nových poslancov, rešpektuje názory iných a nemá žiaden problém a hlavne s nadhľadom otvorí pre nás Pandorinu skrinku. Bol by víťaz. Ale zdá sa, že  rieši tým niečo iné. Len tak ďalej.

Aj  starostom neschválené uznesenia majú prispieť k:
 • ETICKÉMU PRINCÍPU (Etický kodex)
 • PLÁNOVANIU A DôSLEDNEJ PRÍPRAVE NA OZ (harmonogram rokovaní)
 • TRANSPARENTNOSTI (skeny faktúr, postup pri schvaľovaní objednávok a faktúr)
 • INFORMOVANOSTI (elektronická úradná tabula, ZMOS, isamosprava.sk, zverejňovanie zvukového záznamu).

Podľa vyššie uvedeného zákona a paragrafu, nie je mi známe, čo by na nich mohlo byť zjavne nevýhodné pre obec až tak, že boli pozastavené. Skôr nás toto starostovo rozhodnutie nabáda zaujímať sa ešte viac o tieto veci. Veď keď mám všetko v súlade s dobrými mravmi a zákonmi, nebránim sa takýmto neškodným uzneseniam. Zdá sa, ako by chcel starosta za každú cenu pokračovať v režime, ktorý tu bol v jeho predošlom volebnom období - vo vôli jedného muža, isteného jeho "renomovanou" (podľa niektorých) právnickou kanceláriou a spraví preto naozaj všetko.

Do tej istej rieky ale nie je možné vstúpiť dvakrát, pán starosta. Toto je iné volebné obdobie.

Napriek tomu stále dúfam, že Vám, pán starosta,  prestalo písať pero pri podpisoch v tento deň.

5 komentárov:

 1. Starosta by mal na OZ alebo na www vysvetliť prečo nepodpísal uvedené uznesenia , či je to len záležtosť zle zvoleného slova v uznesení alebo kdeže nastala chyba v programe.Veď čo je napr. na tom,aby sme nemuseli chodiť k úradnej tabuli ale našli si info na www ?Veď to ako dlho to chce ešte takto ťahať?  OdpovedaťOdstrániť
 2. Komu dnes záleží na etickom princípe,na transparentnosti na informovanosti? Radšej nič nevedieť,nepočuť .
  To je dobrá živná pôda.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Výkon uznesenia pozastaví starosta tým, že ho v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia nepodpíše. Pred pozastavením výkonu má starosta uznesenie rokovať v obecnej rade, ale jej uznesením nie je viazaný.

  Ak starosta výkon uznesenia pozastavil, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie do dvoch mesiacov od jeho schválenia potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, inak uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/nefungujuca-samosprava/zakladny-manual-3/vzajomna-kontrola-vo-vnutri-obce.html

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Výborný link. Vďaka. Občania, nebuďme barani, vzdelávajme sa, nech nás neoblbuje diplomovaný.

  OdpovedaťOdstrániť