Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

piatok 17. apríla 2015

Zopár úvah o podpisovaní a nepodpisovaní schválených uznesení...

Právo veta a argumentačná „vata“
Starostovské veto, alebo právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva patrí do jeho výhradných práv. Pochopiteľne, môže ho využiť len vtedy, ak splní zákonom stanovené podmienky. A tu začínajú potenciálne problémy.


Zákon garantuje vágny pojem

Zákon o obecnom zriadení garantuje starostovi sistačné právo. Stačí na to jeho domnienka, že uznesenie zastupiteľstva je pre obec zjavne nevýhodné, prípadne odporuje zákonu. Nakoľko zákon pojednáva o domnienke, stačí mať falošný pocit, alebo nájsť pseudoargument, ktorý sám osebe poslúži iba na to, aby zastupiteľstvo muselo opätovne schváliť svoje uznesenie trojpätinovou – ústavnou väčšinou všetkých poslancov. Dosť silné kladivo, ktoré stačí použiť v prípade ľubovôle alebo trucu. Dokonca, ak v obci pôsobí obecná rada, tak jej povinnosťou je síce prerokovanie sporného uznesenia, no jej závermi nie je starosta vôbec viazaný. Teda záver tohto iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu je úplne irelevantný. Napriek tomu je súčasťou legislatívnej procedúry, ktorú treba dodržiavať... Akoby záver rokovania obecnej rady bol len formálnym splnením jedného z povinných krokov.
Zákony netreba iba čítať. Treba im predovšetkým rozumieť v kontexte iných právnych noriem, v historických aj ostatných širších súvislostiach. To platí o kvalite argumentov, ktorými sa dôvodí využitie veta. Pod takýto „dôvodový“ materiál sa občas podpíše zamestnanec úradu, inokedy externý právnik, no stále je predpoklad, že obsah textu bude presne taký, ako je zadanie. Za zváženie by preto stála povinná účasť prokurátora na prerokovaní tohto bodu programu, prípadne aj jeho právny názor.

Richtárske veto a výhradná pôsobnosť obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán, ktorý rozhoduje v zbore, disponuje širokou paletou kompetencií, medzi ktoré patrí aj tzv. vyhradená pôsobnosť.
Čo za predpokladu, ak sa starosta rozhodne vetovať uznesenie patriace do vyhradenej pôsobnosti zastupiteľstva? Pripomínam také, ktoré evidentne neodporuje zákonom a pre obec nie je zjavne nevýhodné. Aj to sa stáva. Starosta na to má zákonom chránené právo, ktoré ho splnomocňuje obmedziť právomoci zastupiteľstva. Hoci je evidentné, že túto právomoc zastupiteľstvo nemôže za žiadnych okolností presunúť na žiaden iný orgán.
Len nedávno sa v samospráve riešilo prelomenie primátorského veta vo vzťahu k personálnym zmenám v mestských firmách. Hoci zákon o obecnom zriadení, konkrétne jeho § 11 pojednáva o výhradnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva, čomu je venovaný celý štvrtý odstavec, kde sa okrem iného uvádza: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu v písmene l vyhradené: zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“
Na rad prichádzajú politické hry a kalkulácie s každým hlasom. Rozhodovanie o „všestrannom rozvoji“ obce a jej obyvateľov nemôže byť o hlasovaní „za“ a „proti“. Táto línia garantuje politikárčenie, ale nie rozvoj ani perspektívy. Bez ohľadu na to, či ide o mestské podniky, alebo o ktorúkoľvek inú oblasť.

Prehlasovaná nezákonnosť, schválená nevýhodnosť?

Hlasovanie obecného zastupiteľstva o rovnakom uznesení, o rovnakej veci, ale s podmienkou nie nadpolovičnej väčšiny prítomných, ale trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov nemôžeme vnímať ako súboj o pravdu. Teda boj medzi starostom a poslancami, kto je silnejší, kto má pravdu, alebo kto vie rozohrávať malé politické hry. Dokonca si nedovolím ani tvrdiť, že prelomenie veta je dobré iba preto, aby sa zodpovednosť presunula na kolektívny orgán bez osobnej zodpovednosti, aby prehlasovala údajnú nezákonnosť a schválila domnelú nevýhodnosť.
Ani starosta, ani poslanci a už vôbec nie zastupiteľstvo či hlavný kontrolór nie sú orgány činné v trestnom konaní. Orgány obce, ani jej ostatní predstavitelia nemôžu suplovať prokuratúru ani súdy. Reči o zjavnej nevýhodnosti, a to z ktorejkoľvek strany, sú v skutočnosti len pocitmi, ktoré môže potvrdiť a vyvrátiť jedine kompetentná inštitúcia. Mandát zástupcu ľudu je v týchto veciach stále nič oproti taláru. Preto je namieste otázka ďalšieho preskúmania podozrenia a to aj za predpokladu prelomenia veta a potvrdenia pôvodného uznesenia obecným zastupiteľstvom. Až vtedy by sa zrejme brali vážne slová, ktorým by finálny verdikt dal skutočnú vážnosť a ich autorom povestného žolíka, prípadne čierneho Petra. V opačnom prípade sa veto bude s chýbajúcou zodpovednosťou využívať stále viac a pravdepodobne v stále menej dôvodných prípadoch.
Zákon musí v zastupiteľskej demokracii umožňovať obštrukciu ako spôsob prirodzeného súboja politických síl. Nesmie však byť legislatívnou barlou pre politické intrigy. V žiadnom prípade nespochybňujem demokratický princíp bŕzd a rovnováh, ktorý má svoje opodstatnenie aj v samospráve, napokon i v tejto forme. Som si vedomý toho, že štatutár má na rozdiel od zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu inú mieru zodpovednosti. Hlavne individuálnu zodpovednosť. Prax poukazuje na konkrétne nedostatky, ktoré sa robia v duchu zákona, ktorý pripúšťa ľubovôľu a povrchnosť zaraďuje pred merateľné argumenty a fakty. Skúsme viesť diskusiu o vylepšení zákonov a neznižujme význam tohto problému iba preto, lebo neexistuje štatistika využívania veta či kvality argumentov, ktorými sa po ňom siaha.

autor Michal KALIŇÁK, politológ

Takže na záver: To čo je zjavne nevýhodné pre obec je len na úvahe starostu, ktorý bude zjavne vetovať to, čo by šlo (aj keď s rozumom) proti nemu. Veď takých prípadov máme v našej obci neúrekom. Napr. prístup na portál www.isamospráva.sk alebo zrušenie zmluvy s AK Jurika & Keltoš, vstup do ZMOS-u, elektronická úradná tabuľa atď...fakt zjavne nevýhodné veci pre obec resp. idúce proti zákonu. A potom je tu bojkot akejkoľvek petície, čo tu bola...

Ale máme tu dôležité fitprvky, ktoré nám treba ako soľ na chlieb s masťou. Starosta hovorí o šetrení každého Eura. Kde bola rozpočtovaná funkcia pracovníka na investičnom odd. Mne idú vyčítať, že som si dal urobiť kontrolnú ponuku na fitprvky (aj keď vyššiu, ako je zazmluvnená), ale oproti starostovej nie vyššiu o čiastku, ktorá je v zápisnici...tu sa páni z Jurikovho košiara sekli...oni vytvorili tento odsek v zápisnici, nie zapisovateľka...Podstata o tejto ponuke je napísaná inde na tomto blogu.

Ak sú peniaze navyše v rozpočte, treba ich aktuálne využiť inde a nie na fitprvky...

Apropó: Mne idú vyčítať túto kalkuláciu/cenovú ponuku (peniaze som ale ja z rozpočtu neminul ani cent), ale PMP dostala od obce v 4/2013 pokutu link tu -> pokuta pre PMP. Kto zaplatil túto pokutu? Obec alebo starosta z vlastného, ako zodpovedný. Nie. Obec dala peniaze PMP, PMP ich zaplatila obci, výsledok je veľká NULA. Bola spoločníkom spoločnosti PMP (obcou) zosobnená táto pokuta zodpovednému konateľovi/konateľom? Nebola malá, len 3.000,-€. Išlo len o divadlo. Záver si spravte sami.

1 komentár:

  1. Tí, ktorí sem píšu (nezverejnené) vulgarizmy a hrubé urážky, ukazujú, aká je úroveň ich prejavu. Mňa teší, že na tento blog chodia, aj ho čítajú. Asi sa chcú niečo nové dozvedieť. To, že im to nie je po srsti, a reagujú na príspevok vulgarizmami a hrubým urážaním, už len hovorí o ich vyspelosti prijať tieto informácie a argumenty. Ak im tento blog nevyhovuje, nech ho nečítajú. To je moja rada. Aspoň si ušetria nadávky na niečo iné.

    OdpovedaťOdstrániť