Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

utorok 24. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo – 17.3.2015 - moje postrehy

Program aj s pozvánkou boli až netradične zverejnené 7 dní pred konaním OZ. Ja som zaslal dva návrhy bodov (znovuschválenie zverejňovania zvukového záznamu OZ a zaplatenie vstupu na portál www.isamosprava.sk), 4 dni pred konaním OZ, nakoľko v minulosti mi boli vyčítané zaslania v lehote menej ako 3 dni pred OZ. Starosta ešte 1 deň pred konaním OZ
poslal dva materiály (prevod pomerného podielu vlastníctva pozemkov pod Polyfunkčným objektom a prevod rozpadajúcej sa trafostanice konci Partizánskej ulice), avšak z emailov nebolo zrejmé, či ich chce zaradiť do rokovania OZ v tomto termíne, ale v ďalšom. Ja som bol za takéto predkladanie v minulosti poslancami Hollým a Porgesom kritizovaný, teraz boli ticho. Starostovi takéto predkladanie vyčítať nevedia.

Rozoslaniu pozvánky predchádzalo pracovné stretnutie poslancov, ale ani tu neboli spomenuté starostom predkladané návrhy, ja som na stretnutí spomenul zámer predložiť konkrétne pozastavené uznesenia na znovuschválenie.

Nechcem sa tu podrobne rozpisovať, čo bolo a čo nebolo schválené, len pár poznámok:

Protokol z kontroly NKÚ -  kontrola vykonaná na základe strategického plánu kontrolnej činnosti NKÚ na roky 2013-2015. Štandardný zápis o kontrole, chyby ktoré sa našli, patria k štandardným, aké sa robia. Z protokolu nevyplýva žiadna sankcia, ani pokuta, za zistené nedostatky, len upozornenia, že tu niečo nie je v poriadku.

Voľba hlavného kontrolóra - až prekvapujúce, že za HK bol zvolený kandidát s plným počtom hlasov zúčastnených poslancov teda 8 (p.Neumahr nebol na OZ prítomný). Prajeme p. Kataríne Tomkovičovej veľa úspechov vo funkcii HK obce Marianka.

Rokovací poriadok (RP) OZ - najväčšia debata o termíne predkladania podkladov na OZ a o udeľovaní slova občanovi k prejednávanému bodu programu zasadnutia (nie v diskusii občanov). To čo mne bolo v minulosti vyčítané poslancom Hollým, že zasielam podklady v lehote kratšej ako 3 dni pred OZ, on chcel dať na 24 hodín pred konaním OZ. Táto zmena neprešla, ostali 3 dni.
Oveľa živšia debata bola pri bode udeľovania slova občanovi/občanom k prejednávanému bodu programu. Podľa doteraz platného RP, slovo sa udelí, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Tento bod v predkladanom návrhu ani nebol menený. Tu namietal bývalý poslanec Kráľ, aby táto právomoc prešla na starostu, nakoľko on vedie zasadnutie OZ. V minulosti mu táto technická záležitosť nevadila, a ja mám praktické skúsenosti z minulého volebného obdobia, kedy som sa niekoľkokrát hlásil k prejednávaným bodom. Bol som vždy odbitý slovami: "...vy až v diskusii...". Podarilo sa mi to len v jednom prípade, aj to až na hlasné reakcie viacerých prítomných občanov, kedy toto slovo dostali viacerí občania k prejednávanému bodu programu.
Pán Kráľ nech si uvedomí, ak zašle písomne pripomienky k navrhovanému programu, nie je nutné ho ešte raz vypočuť s tým istým obsahom (prípad minulého zastupiteľstva). Načo duplovať to isté. To sa stalo aj teraz. Aj sme slovo p.Kráľovi udelili, aj sme si vypočuli to, čo poslal písomne. Nakoniec ostalo pri pôvodnom znení tejto vety resp. bodu RP. Ak poslanci zahlasujú za udelenie slova, občan slovo dostane.
Zaujímavé, že teraz toto udeľovanie slova vadilo aj poslancovi Porgesovi aj starostovi, ktorí s tým problém v minulosti nemali. Zrazu áno.
Ak bude RP podpísaný alebo nie z vyššie uvedených dôvodov, stav zostane vždy rovnaký. O slove občanovi budú rozhodovať poslanci.

Zverejňovanie zvukového záznamu z OZ - potvrdené starostom pozastavené uznesenie 8 hlasmi teda 3/5 väčšinou. Nahrávku z OZ si teda budú môcť občania vypočuť aj z webu obce. Môj návrh uznesenia v prospech informovania občanov teda návrh vo verejnom záujme.

Prístup na www.isamospráva.sk - nepotvrdené 3/5 väčšinou poslancov. Proti Hollý, Porges, Gašparovič (Neumahr neprítomný).
K uvedenému bodu: starosta zabezpečil pre zamestnancov OcÚ 1 prístup, nakoľko si to objednali zamestnanci, pre plnenie ich pracovných povinností (ja rozumiem zamestnanci + starosta).
Dôvody objednania prístupu OcÚ, ktoré uviedol starosta:
  • plnenie pracovných povinností zamestnancov OcÚ vo verejnom záujme...
  • povinnosť starostu, aby kvalita výkonu práce OcÚ sa zvyšovala

Podľa starostu je to mrhanie prostriedkami obce (229€). K uvedenému len toľko. Starosta nemá záujem, aby sa tu zvyšovala zároveň kvalita výkonu práce poslanca, aby poslanec nemal prístup k aktuálnym otázkam a odpovediam vo veciach verejnej správy. Starosta nepotrebuje mať kvalitných poslancov, ale potrebuje mať kvalitný OcÚ.

Starosta zároveň uviedol, že prístup, ktorý má OcÚ, sa dá k dispozícii aj poslancom, on v tom zásadný problém nemá. Tak dúfam, že svoje slovo aj dodrží.

Diskusia :
starosta: kvôli kontrolám na OcÚ, sa nestihnú niektoré investície. Môj komentár: kontroly patria k bežnému životu. Na investície tu má OcÚ zamestnaného zamestnanca, ktorý tu v minulosti nebol, tak na kontroly sa vyhovárať netreba. Opäť mi to pripadá ako strašenie. Zdá sa mi účelové si myslieť, že za kontroly na UcÚ môže tento blog a moja osoba. Aj keď niektorí ľudia sa pri tejto myšlienke kráľovsky a radostne zabávali.
Starosta, v súvislosti s ním v poslednej dobe absolvovanými výpovediami na polícii, spomenul aj nejakú zahmlenú podrýpavačsku vetu, ktorá vie spôsobiť veľa zla a dôsledky nás všetkých budú ešte dlho sprevádzať. Aká veta to je, nepovedal. Ale vraj chodí aj 3-krát do mesiaca vypovedať na políciu.
Od pondelka je tu ďalšia kontrola z Úradu vlády . Vraj je to dôsledok volieb....nemyslím, kontroly sú plánované, každé čerpanie fondov musí mať aj kontrolu, či boli správne použité, robí to aj európska únia, ktorá kontroluje správne použitie fondov EÚ. 

Pre mňa je potešiteľné, že p.starosta ma má asi za veľké zviera, keď asi tieto kontroly (všetky) som zariadil ja.
Podotýkam, že jednou z práv poslanca je kontrola hospodárenia obce a narábania s jej majetkom. V minulom volebnom období toto asi nebolo naplnené poslancami. Ja som zatiaľ moje komentáre zverejňoval na tomto blogu. Ale nech, aspoň pán starosta vidí a musí mať pocit, že je pod drobnohľadom občanov obce. Veď vyhral len o 8 hlasov. Treba zmeny v nastavení kultúrnej komunikácie, zmenu k spravodlivejšiemu režimu tak, aby sa u každého občana a v každej ulici meralo rovnakým metrom. Som za každého starostu, ktorý dokáže posunúť obec na lepšiu úroveň, nielen tú budovateľskú.
Citácia starostu:"...ako hovorí poslanec Dubovský: najväčšie štádium dôvery je kontrola, tak sa bude kontrolovať 4 roky. Bohužiaľ nič nespravíme..." Odpoveď na citát: "Dôveruj, ale preveruj". Bez ďalšieho komentára.

Tento blog je len jedna z množstva zmien, ktoré nastali v poslednom roku minulého volebného obdobia a v tomto volebnom období. Vznikol v dôsledku nedostatku komunikácie a prehľadnosti na OcÚ. Neviem, či 4 kontroly za sebou na OcÚ sú náhoda alebo nie. Ja o tých kontrolách vedomie nemám. Asi je tu viac občanov, ktorým nie sú jasné niektoré fakty. Ak by bola komunikácia zo strany obce konštruktívna, verím, že toľko kontrol by sme tu asi nemali a blog by písal o dávnej histórii Marianky.
Ak podľa starostu na mojom blogu šírim poloinformácie a zahmlené informácie, prečo sa k týmto informáciám ešte nikdy na mojom blogu nevyjadril. Ja dávam, aj som vždy prezentoval túto možnosť. Ktorejkoľvej dotknutej strane. Zatiaľ to využila len p.Veselá ml. v jednom komentár. a pán Milan, člen volebnej komisie. Pán starosta radšej na informovanie použije verejný web obce, kde ale zase on nedá priestor druhej strane. Viď reakcia na petície v Marianke. Príspevok je tu -> Petície v Marianke

p.Kráľ: pripomienky k môjmu súkromnému blogu, že sa tam objavuje jeho meno. P.Kráľ, je to súkromný blog, nie obecný, toto nepatrí na rokovanie OZ.

Fitprvky - cenová ponuka. Podstatou bolo ukázať, aj jednoduchou majlovou komunikáciou, že hospodárenie obce bude mnou kontrolované. Podstatou boli jednotkové ceny za sety fitprvkov. Bol som si vedomý toho, že uvedený email resp. cenová ponuka pre mňa, bude konfrontovaná s dodávateľom s negatívnym výsledkom. Ak by som si toho nebol vedomý, tak to nespravím. Účel to splnilo, dal som najavo, že obec a jej aktivity budú pod drobnohľadom, nielen občanov, ale aj mňa. V uvedenom príspevku sa ale iniciátori tejto časti diskusie nedotkli práve jednotkovej ceny daných setov fitprvkov resp. iných setov/zložení fitprvkových zostáv, spomenuli len výsledok. Ale podstatné je: nikto tu nevie, aká je vlastne koncepcia fitparku. Bude sa robiť nejaká architektonická študia alebo projekt? Sú na tento projekt potom vyčlenené financie? Čo si o akútne potrebnej investícii fitparku myslia občania? Zatiaľ nás nie akútne potrebný fitpark bude stáť 10.968,-€. Zmluva už je podpísaná.

Nemám nič proti komunitnému/fitparku. Len poukazujem na spôsob, ako sa o tom dozvedajú občania. Podľa môjho názoru mala byť zmluva v hodnote 10968,-€ pred podpisom daná na schválenie do OZ, kedže podľa podmienok VZN majetok nad 1700,-€ má byť schvalovaný OZ. Stačilo by, ak by sa pri tomto projekte postupovalo otvorene. To je to, čo starosta nechce chápať a cíti sa ukrivdený. On ide budovať obec a my mu tu komplikujeme jeho prácu. Toto nie je súkromná sro. Chceme rozvoj obce, ale musíme vedieť za čo a prehľadne. Nie na úkor občanov. Zatiaľ čo iným sa buduje za obecné alebo z fondov, iní si musia priplatiť. Kto toto roztočil? Zmena musí nastať v komunikácii smerom k občanom. Potom tu asi nebude toľko kontrol a podozrení a trestných oznámení. Lebo ináč prijde to pravdivé: "Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva".

Nič viac. Život ide ďalej, uvidíme, čo nám prinesie.

1 komentár:

  1. VOXEL - V naší ulici (VIDEOKLIP) - YouTube
    http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDQJVkEMs6Rk

    OdpovedaťOdstrániť