Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

piatok 18. októbra 2013

Južná cesta

Zopár faktov (z môjho pohľadu) o Južnej ceste:

Obec Južnú cestu potrebuje, nakoľko sa tým odľahčí centrum obce a hlavne Štúrova a Budovateľská ulica a Pírov vršok. Kto tade jazdieva a (aj chodí), tak vie, o čom to je.

Zmluva (aspoň jej finálna verzia) je tu: Zmluva o spolupráci Južná cesta


Južnú cestu buduje súkromník s veľmi zvláštnou zmluvou s obcou Marianka. Odfinancovať podľa zmluvy ju má "Investor" Ing. Alexander Čerevka, podľa citácie zo zmluvy :

" Investor sa touto zmluvou zaväzuje Obci Marianka zabezpečiť financovanie  realizácie  stavby : „Miestna komunikácia  Južná cesta“  podľa projektovej dokumentácie  v rozsahu PSP spracovanej  K&K PROJECT, s.r.o., zodpovedný projektant  Ing. Marián Kováčik, 08/2012, číslo zákazky : 098/2012.  Predmetom  stavby je vybudovanie betónovej cestnej komunikácie  MO 7/30 od napojenia na štátnu cestu III/00243 cez preklenutie Mariánskeho potoka po napojenie na Bystrickú ulicu a ulicu Na Kracinách, vrátane odvodnenia komunikácie v rozsahu a v súlade s Projektovou dokumentáciou a príslušnými STN (okrem výstavby chodníka v úseku od napojenia na štátnu cestu III/00243 po Mariánsky potok). Predpokladaná výška investície stavby komunikácie Južnej cesty podľa  projektantom spracovaného rozpočtu stavby je 515.601,596 EUR bez DPH. ( Ďalej len „ Stavba“)"
koniec citácie

Splatiť cestu má pár "vyvolených" presnejšie 120 majiteľov pozemkov a budúcich alebo už súčasných stavebníkov v lokalitách "Tálky, Kraciny a Lúky". Ako v zmluve prišli na presné číslo vedia len tí, čo ju šili.
Stále je to ale predpokladané číslo platiteľov. V zmluve však nič nie je spomenuté, ak toto číslo bude väčšie alebo menšie, čo bude s doplatkom, alebo preplatkom.

Zmluva má jednu zásadnú chybu. Uzavrela ju obec s Investorom, ale zaplatiť to má niekto tretí, ktorý k taakémuto spôsobu financovania ani nedal súhlas. Ako keby Jano niečo postavil Jožovi a bez vedomia a súhlasu Fera to má Janovi zaplatiť Fero. Poďme takto podnikať....

Financovať stavbu pre celú verejnosť a obyvateľstvo obce Marianka má teda pár ľudí. Prestáva tu platiť, že veci verejné a teda obecné má zaplatiť obec. Ak obec zoženie alebo získa financie na túto cestu spôsobom napr. darom od niekoho, tak sú to stále financie obce a tá ich na túto stavbu použije.

Stavba nemá toho času (10.10.2013) platné stavebné povolenie. T.zn. buduje sa načierno. Pevne dúfam, že starosta obce p. Jurika, prípadne v zastúpení p. Windisch už začali konať o tejto čiernej stavbe a že stavebník aj dostane finančnú pokutu za stavbu. Pri jej veľkosti by malo ísť o ukážkovú pokutu. Aspoň na OZ dňa 25.9.2013 verejne povedal, že určite pokutu dá. Všetci mu pevne veríme.

V Zmluve o spolupráci je spomenuté len jedno stavebné povolenie, aj to na 41RD pod číslom SÚ/642/2010/sp a viac bodov v Zmluve sa točí len okolo tohto povolenia.

Obec Marianka požiada o bezodplatný prevod investície teda cesty až po splatení celej investície. Ale tento proces splácania môže trvať niekoľko rokov, možno aj desiatok. Dovtedy je vlastníkom stavby Investor. Podľa Zmluvy čl. IV dáva Investor stavby súhlas stavebníkom vyššie uvedených lokalít súhlas na  na časovo neobmedzené užívanie Stavby za účelom prechodu a prejazdu, avšak až po zaplatení príslušnej čiastky teda 4.968,-€ obci Marianka a tá túto čiastku obratom prevedie na Investora. Neverím, že túto cestu budú využívať len títo stavebníci, ale určite aj obyvateľia Bystrickej, Štúrovej, Potočnej... Alebo ju nebudú môcť využívať? Kto im dá súhlas?

Ako je to so zárukami, ak Investor nedodrží zmluvu? 

Kde bolo výberové konanie na Investora? Veď obec jednala o prenajme alebo kúpe pozemkov pod touto cestou s cirkvou. Súhlas cirkvi je spomenutý v zmluve, ale stále sa jedná o aktivitu obce a stavia sa súkromná cesta.

A na koniec. Kde je kópia podpísanej Zmluvy. Tá musí by zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Teda kde je zmluva zverejnená. Nech mi pán Google pomáhal ako chcel, nenašli sme ju, ani na webe Centrálneho registra zmlúv, ani na webe marianka.samospravaonline.sk.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára