Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

sobota 27. októbra 2018

Spoveď poslanca. Vám obyvateľom Marianky


Chcem sa vyspovedať. Vám obyvateľom Marianky. Pred 4 rokmi som dal ako kandidát na poslanca sľuby voličom a obyvateľom Marianky. Sľub som porušil. Nesplnil som na 100%, čo som sľúbil. Niekoľko percent mi chýba k úplnému naplneniu. Tu je moja spoveď.


Moje sľuby či program, ktorý som si v r.2014 predsavzal urobiť ako poslanec, je publikovaný v Mariatáli 2/2014.

Sľúbil som, že:
  budem chcieť určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a aktívne kontrolovať hospodárenie s ním,
Odpočet:
  Ozval som sa, ohľadom užívania obecného ihriska bez zmluvy futbalistami FC IMAS, ktorému prezidentuje terajší starosta Hasoň. Vadí mi kosenie súkromných pozemkov obecnou kosačkou. Minuloročné vydanie Mariatálu (farebné s Hasoňom na titulke) za obecné peniaze bolo súkromnou akciou 3 ľudí. Niektorí poslanci o tomto vydaní ani nevedeli. Atď.

Sľúbil som, že:
   budem schvaľovať rozpočet obce, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce tak, aby bol efektívny pre obec, a aby bol transparentný
Odpočet:
  Ku každému rozpočtu som mal otázky, prečo je tam tá či ona položka v takejto sume, pokiaľ sa mi nepáčila. Aktívne sa pokladám otázky ohľadom výdajov. Taktiež pri zmenách rozpočtu. Takto sa nám podarilo ušetriť niekoľkotisíc €, nakoľko starosta nevedel rozumne vyargumentovať použitie niektorých prostriedkov.

Sľúbil som, že:
  budem môcť rozhodovať o prijatí alebo poskytnutí úveru alebo pôžičky, ale len ak to bude nevyhnutné, a len v súlade so zásadami efektívneho a transparentného hospodárenia obce,
Odpočet:
   zatiaľ som bol proti prijatiu úveru, ktorý presadzoval starosta Hasoň na novú škôlku. Nie som proti novej škôlke, ale som proti nekoncepčnému a nepripravenému riešeniu. Uvedený zámer nie je vôbec pripravený, je nie zrovna najšťastnejší, a mám za to, že o ňom treba viac hovoriť. Okrem toho, obec má rozpočet na nule, takže niekde by musela škrtať výdaje, aby mohla splácať nejaký úver. A otvorene povedané, Hasoňovi je jedno, v akej kondícii zanechá obec, či v dlhoch alebo nie.

Sľúbil som, že:
  budem môcť schvaľovať aktualizovaný územný plán obce (ÚPO) alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, ale len v záujme jej obyvateľov, nie v záujme jednotlivcov alebo záujmových a developerských skupín
Odpočet:
   územný plán sa za toto volebné obdobie neaktualizoval, ale upozorňoval som neustále na jeho porušovanie. Starosta vlastným výkladom územného plánu  a zákonov pravidelne porušuje tento ÚPO. Požiadal som starostu, aby v ešte nezastavaných zónach resp. niektorých blokoch B inicioval vypracovanie územného plánu týchto zón, tak ako to vyžaduje ÚPO. Zorganizoval som petíciu na podporu tejto myšlienky. Niekoľkokrát som vyzýval starostu obce na zverejňovanie rozhodnutí stavebného úradu.

Sľúbil som, že:
  sa zasadím sa o zníženie dane z nehnuteľnosti v rozsahu od pozemkov po stavby, nielen pre vybraté druhy pozemkov
Odpočet:
  nad uvedeným som dlho pracoval, mám rôzne tabuľky a prepočty. Ale pokiaľ nie je na uvedené podpora, teda skoro žiadna, ani som neuvažoval takýto zámer predložiť na rokovanie OZ.

Sľúbil som, že:
   môžem vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, ak ma o to požiadajú obyvatelia obce
Odpočet:
   Nebola nastolená žiadna požiadavka na vypísanie nejakého referenda

Sľúbil som, že:
   budem určovať plat starostu tak, aby odzrkadloval  nielen jeho stavebné výsledky
Odpočet:
  Starosta obce poberal za svoje funkčné obdobie min.plat, aký mu prináleží podľa zákona. Ak by sa mu mala udeliť nejaká odmena, navrhol by som symbolický 1 cent. Počas jeho pôsobenia bezodplatne využívali jeho futbalisti FC IMAS obecné ihrisko. S uvedeným súhlasili taktiež predstavitelia OŠK Marianka. FC IMAS dodnes neuzavrel žiadnu zmluvu o nájme obecného ihriska. Starosta nesmeroval svoje aktivity k ochrane majetku obce vypovedaním plnej moci právne kancelárii AK Jurika&Keltoš a tak obec prišla o možnosť zriadiť vecné bremeno vo svoj prospech na celé pozemky v spore so spoločnosťou ASPAG.

Sľúbil som, že:
 budem schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva tak, aby interpelujúci občania neboli pri svojich interpeláciách obmedzovaní iba na 5 minút
Odpočet:
  Rokovací poriadok bol aktualizovaný aj mojím hlasom, občania majú viac možností aktívne sa zapojiť na rokovaní obecného zastupiteľstva. Štatút obce nebol aktualizovaný.

Sľúbil som, že:
  budem aktívne kontrolovať obchodné spoločnosti, v ktorých má obec majetkovú účasť, teda Prvá Mariatálska prevádzková s.r.o. (PMP) nebude tajomstvom starostu
Odpočet:
 Som členom dozornej rady (DR) PMP. Túto funkciu som zobral z dôvodu, že som o činnosti tejto SRO chcel mať informácie a prehľad. Všetky zasadnutia dozornej rady boli zvolané na môj podnet. Aktívne som kontroloval spoločnosť PMP, avšak nie všetko mi bolo riadne predložené k nahliadnutiu tak, ako som to požadoval. Napriek tomu, že ako člen DR mám zo zákona na to nárok. Konateľ spoločnosti komunikoval skoro výlučne so starostom obce, ktorý je zároveň predsedom DR PMP. Úlohy v dozornej rade nie sú zadefinované, ani postavenie predsedu DR, v čom sa líši od ostatného člena DR. V DR sú si všetci členovia rovnocenní, čo sa kompetencií a práv týka. Na základe mojej iniciatívy bola vykonaná poslanecká kontrola v PMP, kde bolo zistené použitie finančných prostriedkov na iný účel, než na aký boli určené. Zistenia by mali byť úlohou pre hlavnú kontrolórku. Tento bod mal byť aj na posledných dvoch zasadnutiach OZ, ktoré sa však nekonali. Predposledné (22.) nebolo uznášaniaschopné z dôvodu obštrukcií resp. vopred dohodnutej neprítomnosti poslancov Bubnič (kandidát na starostu),  Dubovský, Doležalová, Gašparovič a Neumahr. To posledné (23.) nebolo zase zvolané podľa zákona v zákonom stanovenej lehote min. 3 dni pred jeho konaním. Takže ten bod by mal byť úlohou už pre nové zastupiteľstvo.

Sľúbil som, že:
    odmenu za výkon funkcie poslancu chcem venovať do fondu pre seniorov obce
Odpočet:
   počas poslancovania nikto z poslancov nepoberal odmenu za túto funkciu, uvedené som vykonával bez nároku na odmenu. Poslancovaniu som venoval nezanedbateľné množstvo času.

Sľúbil som, že:
  budem mať pravideľné stretnutia s občanmi, aby som si aktívne vypočul ich problémy, názory a návrhy, čo sa dá v živote obyvateľov Marianky zlepšiť a pre Marianku urobiť
Odpočet:
  zorganizoval som stretnutie s občanmi, keď sa mala ísť rekonštruovať Potočná ulica, aby boli informovaní o tom, ako bude prebiehať a čo ich asi čaká

Sľúbil som, že:
  Ako poslanec chcem počas obecných zastupiteľstiev aktívne vystupovať, nielen si obecné zastupiteľstvo povinne odsedieť a ruku dvíhať na pokyn.
Odpočet:
   Počas môjho poslancovania som bol jedným z najaktívnejších poslancov. Mal som otázky, návrhy, poukazoval som na problémy.

Nie som spokojný s tým, čo sa v Marianke deje.
Preto Marianka potrebuje REŠTART!

2 komentáre:

  1. Toto tu este nebolo...drzim palce

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Jelačič je jediný poslanec, ktorý dal svoju kožu na trh, či už proti vydieračovi Jurikovi alebo teraz proti sebeprospešnému aj z obecného (rozumej: z nášho)developerovi (nie starostovi - lebo starostom je len na parieri) Hasonovi.
    Robil spolu s Brestovanom čo bolo možné. Sú to jediní dvaja konajúci pre obec a nie pre seba (nemajú za sebou nejakú oligarchickú alebo inú bandu).

    Moja voľba je jasná. Mariančania máme jedinečnú šancu (ak nie poslednú), aby tu bol už konečne poriadok.

    OdpovedaťOdstrániť