Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 14. marca 2016

Čistota pol života a špina celý

Čierne skládky sú téma, ktorá v našej obci asi nikdy nebola riešená systematicky. Pri rozrastajúcej sa obci sa skladovanie a odvoz iného ako komunálneho odpadu stáva veľkým problémom.


Na jednej strane žijú medzi nami obyvatelia, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že sú to práve oni, ktorí keď ráno vychádzajú z obce na svojích naleštených autách, tak vytvárajú v obci a v jej okolí skládky odpadu. Hádžu odpad na cudzie pozemky, pritom oni majú na svojom pekne vykosené. Každý  používame výbavu, ktorú sme si priniesli najmä z rodiny, ktorá nám dovoľuje resp. nedovoľuje pochopiť našu spoločnú úroveň v širších súvislostiach a pritom tým istým ľuďom sa tak páči to čisto, ktoré vidíme hneď za hranicami Slovenska. Môžem len tipovať, koľko generácií bude ešte trvať, kým sa staneme aj v tomto pozitívnym vzorom pre naše deti a naučíme sa hádzať odpad tam kam máme bez toho, aby sme boli k tomu nútení pokutami. Jednoducho bude nám záležať aj na tom, ako vyzerajú aj cudzie pozemky.

Na druhej strane je ale potrebné, aby obec dala občanom podmienky pre ukladanie odpadu akéhokoľvek druhu. Obyvatelia sa postupne učia chodiť  na bývalé družstvo (ku koníčkom) s bioodpadom. No dva (stále plné) kontajnery na bioodpad jednoducho pre toľko obyvateľov už nestačia. Tu bola tiež zvolená najdrahšia forma riešenia skladovania a odvozu tohto druhu odpadu. Prirodzene, z tohto dôvodu následne prišla segregácia obyvateľov zo strany obce a na jar 2015 sa objavila pri kontajneroch tabuľa, že je to len pre tých obyvateľov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Podľa platného VZN každá nehnuteľnosť má platiť za odpad. V cene za odpad je v súčasnosti zakalkulovaná aj cena za odvoz iného, ako komunálneho odpadu. Príde mi logické vychádzať pri vytváraní poplatkov z vlastníctva nehnuteľnosti a nie z trvalého pobytu. Preto je minimálne zavádzajúce zo strany obce, takto občanov diskriminovať a zakazovať  im používať niečo, za čo si zaplatili.

Jediným systémovým riešením je vybudovanie zberného dvora. Obec roky oznamuje, že nevlastní vhodný pozemok. Pred viac ako rokom či dvoma dostala obec možnosť kúpiť za výhodnú cenu parcelu, kde tento zberný dvor mohol byť vybudovaný. V priestoroch obecného úradu bol ale predaj sprostredkovaný súkromnej  firme, ktorá ho vzápätí predala ďalej. V tomto roku bola ďalšia možnosť  získať vhodný pozemok. Obec  sa však rozhodla na tom mieste vybudovať športovo rekreačný areál s prípadným priestorom pre voľný výbeh psov. Nemám zďaleka nič proti ďaľšiemu ihrisku. Ja mám však priority niekde inde. Odpad vytvárame všetci. Toto by mala byť naša priorita. Športových plôch je v Marianke už dosť.

Tiež sa niekedy zdá, akoby práve neochota toto radikálne riešiť, bola jediná systémová v tejto veci. Čistota obce je našou vizitkou. Ňou sa tiež prejavuje kultúra jej obyvateľov. Je až zarážajúce, že pri hlavnom meste dnes funguje obec, ktorá toto nemá ani výhľadovo vyriešené. Problémy z toho vychádzajúce síce obec pláta, ale najdrahšou formou. Inštalujeme sem tam fotopasce, občas obec aj zlikviduje už vytvorené skládky, ale je to ako lov na mamutov, kde sa zdá, akoby obec vytvárala „podmienky“, v ktorých môže výhľadovo viac zarobiť na pokutách za nelegálne skládky. Iný, korektnejší systém tu nehrozí?

Jednoduchý prehľad mapovaných skládok, ako ich nahlásili niektorí ľudia, je aj na web stránke www.trashout.me , kde sa dá jednoducho pozrieť aj okolie našej Marianky. Nie všetky skládky sú však na tejto web stránke zaznamenané.

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch. V ňom je povinnosť obce vypracovať Program obce v rámci odpadového hospodárstva. Do 4 mesiacov po vypracovaní programu kraja.

Program bude obsahovať:
a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
b) predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
d) ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,
e) opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
f) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,
g) informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,
h) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
i) rozsah finančnej náročnosti programu.

Počítam, že toto všetko čaká obec v rámci nasledujúceho roka a jednou z možností vyriešenia nakladania s bioodpadom by bol práve zberný dvor. Bezplatne odovzdať triedený komunálny odpad bude môcť každý poplatník odpadu v obci. Iný môže za odplatu.

Obec bude povinná najmä:


  • zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
  • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
- jedlých olejov a tukov z domácností
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
  • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov


Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
  • nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.Na zriadenie zberného dvora (a kompostoviska) môže poskytnúť Ministerstvo životného prostredia nenávratný finančný príspevok. Toto je jedna z ciest, ako vyriešiť nakladanie s odpadmi v obci. Samozrejme, hlavnou otázkou zostáva, kde umiestniť zberný dvor, ak obec nemá na to vhodný pozemok.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára